Usamodzielnienia - pomoc społeczna

Liczba odwiedzających: 748

Jeśli opuściłeś dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy gdzie byłeś umieszczony na podstawie orzeczenia sądu możesz starać się o pomoc w ramach Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. 

Warunkiem przyznania pomocy jest:

  • wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;

  • opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, indywidualnego programu usamodzielnienia, zobowiązanie się przez osobę usamodzielnianą do jego realizacji i zatwierdzenie go przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim;

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Możesz ubiegać się o przyznanie pomocy:

  1. pieniężnej na usamodzielnienie;
  2. pieniężnej na kontynuowanie nauki;
  3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
  4. w uzyskaniu zatrudnienia;
  5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.