O projekcie

Foto

POSZERZYĆ KRĄG – III edycja Projektu

W powiecie grodziskim mamy 98 rodzin zastępczych wychowujących 156 dzieci i młodzież w różnym wieku, w tym 87 chłopców i 69 dziewczynek.

Ponad 10% ogółu ludności powiatu tj. ok. 7500 osób, to osoby niepełnosprawne, w tej liczbie ok. 4200 kobiet i około 3300 mężczyzn.

Ze "Strategii rozwiązywania problemów społecznych" i stanowiącego jej integralną część "Programu działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej", a także z naszej diagnozy środowiska, wynika że młodzież z w/w rodzin, przygotowująca się do samodzielnego, dorosłego życia, wymaga szczególnego wsparcia w zakresie nabycia praktycznych umiejętności zawodowych, wiedzy o aktywnym poszukiwaniu pracy, a także o zagrożeniach dla zdrowia i życia – alkohol, narkotyki, bezpieczny seks, gwałt i skuteczna obrona .

Projekt przewiduje przeprowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, których tematyka została wybrana po dokładnej analizie potrzeb i analizie oczekiwań kobiet i mężczyzn.

Obie grupy miały podobne oczekiwania. Projekt spełnia standard minimum ponieważ analizuje sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze danych ilościowych i jakościowych .

Potrzeba realizacji projektu w formie psychospołecznego wsparcia i pomocy w nabyciu kompetencji i umiejętności zawodowych, zgodnych z potrzebami rynku pracy i dostosowanych do psychofizycznych uwarunkowań osób niepełnosprawnych będzie skutecznym wsparciem w/w grup społecznych.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku aktywności zawodowej, przygotowujących się do opuszczenia rodzin zastępczych oraz grupy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu grodziskiego.

Cel główny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:

-zwiększenie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych
-zwiększenie motywacji do pełnego udziału w życiu społecznym
-zwiększenie autonomii, samodzielności i odpowiedzialności za własne życie
-wsparcie otoczenia
-upowszechnienie doświadczeń projektu

Cel główny i cele szczegółowe są zgodne z „Zasadami realizacji projektów systemowych POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt systemowy POSZERZYĆ KRĄG, przyczynia się do rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej a wsparcie kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej, które nie pracują, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Cele projektu są zgodne z POKL ponieważ zmniejszają obszary wykluczenia społecznego oraz przyczyniają się do wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Ponadto cele projektu są zgodne z planem działań dla Priorytetu VII POKL gdyż przyczynią się do zwiększenia liczby osób objętych instrumentami aktywnej integracji oraz kontraktami socjalnymi.

Działania w ramach projektu są zgodne z "Powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych" i Powiatowym programem działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.

Projekt jest zgodny z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju ponieważ przeciwdziała marginalizacji społecznej i zawodowej docelowych grup beneficjentów. Realizacja projektu daje beneficjentom szansę na poprawę jakości życia.

GRUPY DOCELOWE

W roku 2010 wsparciem objęte zostaną osoby w wieku aktywności zawodowej (od 15do 65) -przygotowują się do opuszczenia rodzin zastępczych

-niepełnosprawne
-niepełnosprawne z SM
-niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, uczestniczące w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych i edukacyjnych.
-osoby z otoczenia uczestników projektu

Pierwsza edycja projektu skierowana była do osób niepełnosprawnych ruchowo, druga edycja dała szansę osobom niedowidzącym i niesprawnym intelektualnie.

W roku 2010 projektem objęta zostanie zupełnie inna grupa uczestników.

Grupy docelowe do projektu są zgodne z założeniami Priorytetu PO KL Poddziałanie 7.1.2. Osoby te nie pracują , są w wieku aktywności zawodowej:

15 osób przygotowujących się do opuszczenia rodzin zastępczych w tym 4 chłopców i 11 dziewcząt.

55 osób niepełnosprawnych oraz osoby z ich otoczenia. Przewidujemy udział 40 osób niepełnosprawnych z placówek typu WTZ oraz Szkoły Specjalnej, które będą uczyć się wykonywania techniki dekupażu oraz 15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu które będą uczestniczyć na kursie komputerowym.

Zakładamy że do projektu zgłaszać się będą mężczyźni i kobiety w ramach zasady równości płci i dostępu.

Do projektu włączymy osoby wymagające intensywnej aktywizacji zawodowej i społecznej, osoby te będą gotowe do podjęcia współpracy i do zmiany w życiu.

Rekrutację grupy docelowej, do projektu dokonamy na podstawie dokumentacji PCPR, i deklaracji osób usamodzielniających się i niepełnosprawnych.

W przypadku rezygnacji, przewidujemy listę rezerwową.

Rekrutację osób do grupy docelowej przeprowadzi specjalista ds. rekrutacji i pracy socjalnej wraz z komisją.

Po zakwalifikowaniu do projektu zostanie:

-przeprowadzony wywiad środowiskowy i rozmowa pracownika socjalnego przed podpisaniem kontraktu, co przysporzy informacji o uczestniku i jego udziale w projekcie
-podpisany kontrakt socjalny dla osób z rodzin zastępczych
-przygotowany indywidualny program zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo dla niepełnosprawnych

Proces rekrutacji do projektu uwzględni zasady równości szans, w tym równości płci, jednakowego dostępu.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Zadanie 1 - aktywna integracja na realizację tego działania podpiszemy umowy z wykonawcami poszczególnych usług, dokonamy rekrutacji uczestników projektu. Przygotujemy i podpiszemy kontrakty socjalne z osobami przygotowującymi się do usamodzielnienia , przeprowadzimy wywiady środowiskowe, przygotujemy indywidualny program zajęć w projekcie dla osób niepełnosprawnych. Podpiszemy deklaracje udziału w projekcie wykonawcy zrealizują:

Kurs fotografii, podstawowy i obróbki cyfrowej, dla przygotowujących się do opuszczenia rodzin zastępczych, obejmował będzie 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu budowy aparatów , doboru naświetlania i oświetlenia, także kompozycji obrazu fotograficznego oraz obróbki cyfrowej. Kurs przeznaczony dla 9 osób.

Zajęcia będą prowadzone w centrum Grodziska Mazowieckiego.

Kurs zakończy się analizą prac uczestników i wydaniem zaświadczeń. Ukończenie kursu daje możliwość pracy w obsłudze punktów fotograficznych, a także zarobkowego robienia zdjęć na imprezach okolicznościowych typu wesela, chrzty, komunie.

Kurs prawa jazdy kat B w kursie tym wezmą udział 4 osoby pełnoletnie, usamodzielniające się. Kurs obejmie 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych a prowadzony będzie przez firmę szkoleniową z terenu powiatu grodziskiego posiadającą stosowne zaplecze kadrowe, lokalowe i techniczne.

Kurs angielskiego, przeznaczony dla dwóch osób usamodzielniających się, obejmować będzie 80 godzin zajęć. Kurs ma na celu podniesienie poziomu wiedzy nabytej w szkole oraz naukę konwersacji

Warsztaty z zakresu wizażu, stylizacji i autoprezentacji dla15 osobowej grupy osób usamodzielniających się. Celem głównym jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, odnalezienie mocnych stron we własnym wyglądzie, walka z kompleksami poprzez wsparcie płynące z grupy a także naukę umiejętnej autoprezentacji niezbędnej w poszukiwania pracy.

Zajęcia odbywać się będą w wynajętej sali w centrum Grodziska Mazowieckiego.Uczestnicy będą mieli wykonane zdjęcia przed i po kursie.

Warsztaty integracyjne w zakresie bezpiecznego wchodzenia w dorosłość realizowany będzie w formie wyjazdu studyjnego w którym weźmie udział 15 osób usamodzielniających się. Warsztaty obejmować będą 36 godz. zajęć psychologicznych, 12 godz. zajęć z samoobrony oraz zajęcia dodatkowe. Zajęcia odbywać się będą w podziale na 2 grupy.

Celem jest przećwiczenie umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość i z kierowaniem własnym życiem. Uczestnicy zdobędą wiedzę na tematy związane z używkami, HIV/AIDS, ciążą, seksualnością i przemocą. Grupowy trening obejmie zagadnienia : asertywności, autoprezentacji, metody radzenia sobie ze stresem, ćwiczenia umiejętności pracy w zespo

Warsztaty aktywizacji zawodowej i umiejętności psychospołecznych przeznaczone dla 30 osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych wraz z ich otoczeniem. Zajęcia będą miały charakter interaktywny i warsztatowy, nastawione będą na praktyczne ćwiczenie umiejętności zawodowych oraz rozwój kompetencji społecznych a zajęcia będą prowadzone modułowo :

Moduł I aktywizacja zawodowa
Moduł II umiejętności psychospołeczne
Moduł III Higiena i zdrowie
Moduł IV zajęcia sportowe i kulturalne

Kurs projektowania ogrodów przydomowych, przeznaczony jest dla osoby niepełnosprawnej ruchowo w stopniu znacznym. Obejmować będzie 135 godzin, zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów weekendowych.

Indywidualny cykl zabiegów rehabilitacyjnych dla 5 osób niepełnosprawnych, obejmować będzie 45 godzinny usprawniania rehabilitacyjnego dla każdej z osób.

Dodatkowo każda z tych osób otrzyma 2 godziny wsparcia psychologicznego i 2 godziny wsparcia dla jej otoczenia.

Działanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z SM , które ze względu na stan zdrowia pozostają w domach, na marginesie życia społecznego. Planowane zabiegi aktywnej rehabilitacji mają na celu uaktywnienie fizyczne, a co za tym idzie przywrócenie do uczestniczenia w życiu społecznym.

Nauka i organizacja pracy na stanowisku portiera obejmować będzie 54 godziny zajęć.

W kursie uczestniczyć będą 4 osoby niepełnosprawne. W ramach kursu opracowane będą procedury zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców obiektu oraz dokumentacja wejść i wizyt gości.

Kurs komputerowy dla 15 osób niepełnosprawnych. Kurs będzie obejmował 60 godz. zajęć a przeprowadzi go firma której siedziba znajduje się na terenu powiatu grodziskiego, posiadająca kadrę i zaplecze techniczne. W ramach kursu przewidziany jest 10 godzin zajęć warsztatowych obejmujących zagadnienia aktywnych metod poszukiwania i utrzymania pracy oraz poszerzenia umiejętności i kompetencji społecznych.

Zadanie 2 - praca socjalna

- podpisanie 15 kontraktów socjalnych,
- opracowanie 55 indywidualne programy aktywizacji osób niepełnosprawnych,
-przeprowadzenie 70 wywiadów środowiskowych,
-stałe monitorowanie uczestniczenia w zajęciach,
-za pracę socjalną będzie wypłacone wynagrodzenie w formie dodatku do pensji,
-zatrudnimy osobę na stanowisko doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 3 - działania o charakterze środowiskowym zorganizowana zostanie impreza integracyjna dla ok. 300 osób, która w zależności od aury odbędzie się w formie pikniku lub imprezy zamkniętej na Sali. W spotkaniu wezmą udział wszyscy dotychczasowi beneficjenci projektu i ich otoczenie. Imprezę uświetni występ artystyczny a uczestnicy wezmą udział w grach, zabawach i konkursach a placówki terapeutyczne zaprezentują prace uczestników zajęć. Beneficjenci projektu wezmą również udział w corocznej masowej imprezie- Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych odbywającej się pod nazwą „Ogrody Integracji”.
Strona oglądana: 3583 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.04.2011 r., godz. 16.37
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 14.04.2011 r., godz. 16.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2011 r., godz. 16.39Adam PodemskiEdycja strony
14.04.2011 r., godz. 16.37Adam PodemskiEdycja strony
14.04.2011 r., godz. 16.37Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.