"Drugi Dom" – program wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z terenu powiatu grodziskiego.

1 "Drugi Dom" – program wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z terenu powiatu grodziskiego.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Założeniem programu jest wspieranie istniejących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, poprzez doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

W programie będą mogły uczestniczyć również spokrewnione rodziny zastępcze, w których umieszczone dzieci mają trudności szkolno-wychowawcze.

3. Szczegółowy opis planowanych działań przy realizacji zadania:

Działania realizowane będą na trzech płaszczyznach:

1) Praca z rodzicami zastępczymi, do których skierowany jest program:
- trening umiejętności i kompetencji: "Jak być dobrym rodzicem", "10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców";
- spotkania warsztatowe, mające na celu m.in. wymianę doświadczeń, analizę napotykanych problemów w procesie wychowawczym; (4 spotkania po 2 godziny zegarowe)
- nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami szkolno-wychowawczymi;
- konsultacje ze specjalistami: psycholog, psychiatra, pedagog, terapeuta ds. uzależnień, prawnik;
- pomoc i wsparcie pracowników socjalnych w przezwyciężaniu napotykanych trudności życiowych.

2) Warsztaty stymulujące rozwój dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej:
- warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat; (4 spotkania po 2 godziny zegarowe)
- warsztaty terapeutyczne dla dzieci w wieku 14-17 lat - spotkania indywidualne i grupowe; (4 spotkania po 2 godziny zegarowe)
- zajęcia dydaktyczno-rozwojowe; (4 spotkania po 2 godziny zegarowe)
- uczestnictwo w zajęciach sportowych mające na celu rozładowanie napięcia emocjonalnego u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo; (4 spotkania po 2 godziny zegarowe)
- zajęcia integracyjne (wspólne spędzanie wolnego czasu: wyjazd jednodniowy w góry świętokrzyskie, kino, basen).

3) Działalność edukacyjno – informacyjna na rzecz promowania rodziny:
- animowanie regionalnej kampanii promocyjnej na rzecz umacniania wartości rodziny;
- interaktywna działalność edukacyjna w zakresie aktywnego uczestnictwa rodziny w życiu publicznym;
- spotkanie rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie pod hasłem "Rodzina Wartością"

4. Termin realizacji zadania od sierpnia do listopada 2009 roku,

Miejsce realizacji zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowiecki, ul. Daleka 11a.

5. Posiadane zasoby, które zapewnią realizację zadania:

Kadrowe (z opisem kwalifikacji)
Dwóch psychologów, psychiatra dziecięcy, pedagog, terapeuta ds. uzależnień, prawnik, pracownicy socjalni, specjalista ds. księgowości.
Wszyscy specjaliści posiadają wykształcenie akademickie, staż w zawodzie.
Rzeczowe ( z opisem stanu i podaniem wartości)
Lokal – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Sposób rekrutacji uczestników (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny):

Program "Drugi Dom" skierowany jest przede wszystkim do niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych z terenu powiatu grodziskiego. Jednak w programie będą mogły uczestniczyć również spokrewnione rodziny zastępcze borykające się z trudnościami szkolno-wychowawczymi dzieci.

Według założeń programu pierwszą grupę stanowiliby rodzice zastępczy z rodzin niespokrewnionych z dziećmi oraz spokrewnione rodziny zastępcze, niezależnie od wieku i statusu społecznego/ materialnego.

Drugą, reprezentowałyby dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum).

Ogółem w programie będzie uczestniczyć ok. 40-50 osób.

7. Zakładane rezultaty realizacji zadania:
- rozpoznawanie potrzeb dziecka
- nabycie umiejętności w przezwyciężaniu trudności wychowawczych,
- radzenie sobie ze stresem;
- wypracowanie modelu "dobrego rodzica";
- umiejętność wymiany doświadczeń i poglądów;
- „wyciszenie” negatywnych emocji u rodziców i dzieci;
- wzajemne okazywanie sobie uczuć na linii rodzic-dziecko, akceptacja i szacunek;
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w rodzinie.

8. Partnerzy w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej):
- powiat grodziski;
- organizacje i stowarzyszenie pozarządowe działające na rzecz rodziny;
- Sąd Rejonowy;
- kuratorzy rodzinni;
- pedagodzy szkolni.

9. Informacja o dotychczasowym doświadczeniu w realizacji zadania, którego dotyczy oferta, lub zadania podobnego typu:

Działanie programów: "Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne", "Rodzina w Kryzysie", "Rodzina to Przyszłość", "Specjalistyczne Wsparcie Rodzin Zastępczych", skierowane do mieszkańców powiatu grodziskiego.

10. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych również we współpracy z administracją publiczną:

Poprzednie dotacje na utworzenie w/w programów zostały w całości rozliczone i przekazane do Wydziału Polityki Społecznej.

11. Dodatkowe informacje, które zdaniem podmiotu uprawnionego mogą mieć wpływ na ocenę oferty:

- doświadczenie w prowadzeniu programów;
- szerokie spektrum pomocy specjalistycznej;
- współpraca ze specjalistami;
- problemy zgłaszane przez osoby zainteresowane tematem;
- zaangażowanie pracowników.

12. Inne informacje, wymagane zgodnie z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert:
- szerokie grono odbiorców w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych.

Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwota 46 900 zł, z czego kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynosi 19 900 zł.
Strona oglądana: 2797 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 25.03.2011 r., godz. 16.04
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 25.03.2011 r., godz. 16.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 16.04Adam PodemskiEdycja strony
25.03.2011 r., godz. 16.04Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.