Wywiad środowiskowy na nowym druku

Rodziny, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, będą wypełniać skróconą wersję rodzinnego wywiadu środowiskowego. Będzie to pięciostronicowy druk, na podstawie którego gmina wyda decyzję o przyznaniu wsparcia. Przyjęcie takiej formy wywiadu ma m.in. uprościć procedurę przyznania zasiłku
Ośrodek pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR), które zajmują się przyznawaniem świadczeń przewidzianych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) muszą przed wydaniem decyzji o ich przyznaniu przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Służy on sprawdzeniu, czy składająca wniosek osoba spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach ustawy. Rodzinny wywiad środowiskowy jest przeprowadzany według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Zmienione druki zostały właśnie wprowadzone w nowym rozporządzeniu.

Bez niebieskiej karty
Do rozporządzenia dotyczącego rodzinnego wywiadu środowiskowego dołączone są trzy załączniki. Pierwszy z nich dzieli się na 10 części, w każdej z nich są określone druki wywiadu stosowane w zależności od rodzaju pomocy, o który osoba lub rodzina się ubiega. Załącznik nr 2 zawiera wzór legitymacji pracownika socjalnego, a załącznik nr 3 określa wzór oświadczenia majątkowego, które musi złożyć osoba ubiegająca się o pomoc.

W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia wśród druków załącznika nr 1 nie ma wzoru niebieskiej karty wypełnianej przez pracownika socjalnego w przypadku stosowania przemocy w rodzinie. Niebieska karta będzie jednak dalej stosowana, ale jej procedura oraz wzór formularza będą określone w odrębnym rozporządzeniu.

W miejsce niebieskiej karty został natomiast wprowadzony oraz oznaczony jako część X wzór wywiadu dotyczący osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego. Takim zdarzeniem może być np. powódź. Druk ten jest krótszy w porównaniu do podstawowej wersji wywiadu, liczy 5 stron. Koncentruje się na ustaleniu, jakie szkody i straty materialne poniosła osoba lub rodzina w wyniku zaistniałego zdarzenia. Dodatkowo rozporządzenie wskazuje, że jeżeli dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej uległy zniszczeniu, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad ustala te informacje na podstawie oświadczeń złożonych przez poszkodowanych.

Aktualizacja wywiadu
Pozostałe wzory druków zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie różnią się od tych dotychczas obowiązujących. Część I zawiera kwestionariusz podstawowego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Składa się on z 17 stron i jest wypełniany w przypadku osób lub rodzin ubiegających się o pomoc społeczną po raz pierwszy oraz dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli zmienią się dane zawarte w wywiadzie oraz w przypadku kolejnego ubiegania się o świadczenie, konieczna jest aktualizacja wywiadu, którą przeprowadza się na druku części IV. W przypadku gdy świadczenia są przyznane w sposób stały, aktualizacja jest przeprowadzana co sześć miesięcy. Z kolei gdy OPS zawiera umowę z rodziną o współfinansowanie pobytu osoby w domu pomocy społecznej, wypełniana jest część II wywiadu, a następnie jest on aktualizowany w części III. Pozostałe części załącznika dotyczą: cudzoziemców, kandydatów na rodziców zastępczych, wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych ubiegających się o pomoc na usamodzielnienie, rodziców zastępczych składających wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka.

Wymagane dokumenty
Rozporządzenie wymienia też rodzaje dokumentów, które muszą być dołączone do wniosku, a które też obok przeprowadzonego wywiadu są niezbędne do wydania decyzji przyznającej świadczenia. Należą do nich przede wszystkim: zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia, decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego oraz dowody ich otrzymywania, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Te dokumenty muszą się znaleźć w aktach sprawy, można też załączyć ich kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem potwierdzi pracownik socjalny. Ponadto mogą one też być składane w wersji elektronicznej.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 23 lutego. Jednak druki kwestionariusza wywiadu, zgodne z wzorem określonym w poprzednim rozporządzeniu, mogą być stosowane przez OPS do wyczerpania zapasów. Nie może to trwać jednak dłużej niż do 31 grudnia tego roku.

Kiedy przeprowadzany jest wywiad
Rozporządzenie doprecyzowuje terminy i procedurę przeprowadzania wywiadu:
● Wywiad jest przeprowadzany w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub otrzymania informacji o konieczności jego przeprowadzenia.
● W sprawach wymagających pilnej interwencji czas ten ulega skróceniu do dwóch dni.
● Wywiad sporządzany jest w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby lub rodziny w dniach roboczych i godzinach pracy OPS lub PCPR.

Za zgodą kierownika tych jednostek może być przeprowadzony w innym terminie.
Michalina Topolewska
michalina.topolewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA
Par. 1 – 3 oraz 8 – 13 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. nr 27, poz. 138).
Strona oglądana: 6166 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.03.2011 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 14.03.2011 r., godz. 14.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.03.2011 r., godz. 14.37Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.