Jaki podatek dochodowy zapłacą nianie i opiekunki do dzieci

PIT - Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku opiekunek do dzieci będzie zależało od formy ich zatrudnienia. Usługę opieki nad dzieckiem można także rozliczać w ramach działalności gospodarczej
Czy zawierając umowę, odprowadzać zaliczki
Podatniczka rozważa zatrudnienie opiekunki do dziecka na umowę o pracę albo skorzystanie z usług specjalnej agencji. Czy zawierając umowę o pracę, podatniczka będzie musiała pełnić rolę płatnika PIT?

TAK W takich przypadkach można mówić o dwóch źródłach przychodu osoby fizycznej będącej nianią czy pomocą domową. Są to: stosunek pracy (art. 12 ustawy o PIT) oraz działalność wykonywana osobiście w ramach umowy-zlecenia i umowy o dzieło zawartej z podmiotem gospodarczym, jeżeli praca niani czy pomocy domowej jest wykonywana za pośrednictwem tego podmiotu, np. agencji (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT).

W obu wypadkach podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowi dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu), przy czym podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych przez podatnika (oraz inne odliczenia wymienione w art. 26 ustawy o PIT). Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy są określone w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Z kolei koszty uzyskania przychodu z tytułu działalności wykonywanej osobiście w ramach umowy-zlecenia i umowy o dzieło wynoszą 20 proc. przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Od dochodów pobierane są w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek.

W przypadku zawarcia z nianią umowy o pracę poboru zaliczki od przychodów ze stosunku pracy dokonuje płatnik, czyli pracodawca. Pobraną zaliczkę należy przekazywać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczka została pobrana do urzędu skarbowego właściwego ze względu ma miejsce zamieszkania płatnika będącego osobą fizyczną. Pracodawca do końca lutego następującego po roku podatkowym musi także przekazać opiekunce oraz urzędowi skarbowemu roczną informację podatkową PIT-11.
Natomiast przy umowie-zleceniu w przypadku niani świadczącej usługi za pośrednictwem agencji zobowiązanym do poboru zaliczki będzie wyłącznie zleceniodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną. Zatem w tym wypadku podatniczka jako osoba prywatna nie będzie pełniła funkcji płatnika.

Podstawa prawna
Art. 12, art. 13 pkt 8, art. 22 ust. 2, art. 22 ust. 9 pkt 4, art. 31, art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy można wybrać podatek ryczałtowy
Opiekunka do dzieci zamierza świadczyć usługi wychowania przedszkolnego. Czy może zastosować opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym według 8,5 proc. stawki?
TAK Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. W przypadku usług polegających na usługach związanych z prowadzeniem przedszkoli stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. przychodu.

Podatnik oblicza ryczałt od przychodów i wpłaca co miesiąc lub co kwartał do właściwego urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji.

Po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do końca stycznia roku następnego) podatnik składa zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu (PIT-28). Uzyskany przychód pomniejsza się m.in. o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny, wydatki rehabilitacyjne, natomiast podatek o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Wybór tej formy opodatkowania uniemożliwia podatnikowi wspólne rozliczenie z małżonkiem, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci preferencyjne opodatkowanie swoich dochodów. Od podatku nie można odliczać ulgi prorodzinnej.

Podstawa prawna
Art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. d ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy osoba prywatna jest płatnikiem
Podatniczka zamierza zawrzeć umowę-zlecenie z opiekunką do dziecka, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Czy będzie musiała pełnić funkcję płatnika?
NIE W przypadku umów-zleceń zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie występuje płatnik.

Przychody z tego tytułu zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł. W ciągu roku od dochodów niani. Osoba fizyczna – niania czy pomoc domowa – powinna jednak całe uzyskane dochody wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Dochody takie będą opodatkowane przy zastosowaniu dwustopniowej skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.).

Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy zawsze trzeba złożyć zeznanie
Podatniczka w ramach umów-zleceń będzie uzyskiwała niewielkie kwoty do 200 zł jako pomoc w przedszkolu. Czy takie wypłaty będą się wiązać z koniecznością złożenia zeznania podatkowego?

NIE Zleceniodawca będzie w takim wypadku występował w roli płatnika podatku, jednak jego rozliczenie nastąpi na szczególnych, uproszczonych zasadach. Jeżeli kwota należności określona m.in. w umowie-zleceniu zawartej z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowany PIT w wysokości 18 proc. przychodu. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (przychód równa się dochodowi).
Podatek pobrany przez płatnika w wysokości 18 proc. przychodu jest podatkiem należnym. Jego ostateczne rozliczenie następuje u źródła (czyli w momencie poboru przez płatnika). Nie można go zatem utożsamiać z zaliczką na podatek. Ta płacona jest w trakcie roku na konto ostatecznego rozliczenia, które w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej następuje po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia roku następnego, w zeznaniu podatkowym PIT-37 albo PIT-36.
Opodatkowania takich drobnych umów- -zleceń zryczałtowanym podatkiem dochodowym powoduje, że w ciągu roku płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek, a po zakończeniu roku do sporządzenia imiennej informacji o wysokości uzyskanych dochodów, tj. PIT-11. Z kolei opiekunka nie ma obowiązku rozliczania takich dochodów w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia następnego roku.

Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy można wybrać formę opodatkowania
Podatniczka chce świadczyć usługi opieki nad dziećmi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy ma do wyboru różne formy opodatkowania?

TAK Osoba wykonująca usługę opieki nad dzieckiem może ją wykonywać także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dochód z takiej działalności może być opodatkowany na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, według jednolitej 19-proc. stawki podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Jeżeli podatnik przed rozpoczęciem działalności lub do 20 stycznia roku podatkowego nie złoży oświadczenia lub wniosku o zastosowanie szczególnych zasad opodatkowania, wówczas dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jest na ogólnych zasadach. Od faktycznie uzyskanego dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów) podatnik oblicza podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej.

Przychody i koszty wykazywane są w ewidencji księgowej, tj. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami. Rozliczając się na zasadach ogólnych, podatnik samodzielnie oblicza miesięczną zaliczkę na podatek (lub kwartalną w określonych warunkach) i wpłaca ją do urzędu skarbowego bez obowiązku składania deklaracji.

Obowiązek wpłacania zaliczki przy opodatkowaniu według skali podatkowej powstaje dopiero od miesiąca (kwartału), w którym dochód z działalności, pomniejszony o niektóre odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), przekroczy kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2011 r. jest to kwota 3091 zł). Po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do 30 kwietnia roku następnego) podatnik składa zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) do właściwego urzędu skarbowego (PIT-36). Przy tej formie opodatkowania dochód z działalności gospodarczej podatnik może rozliczyć wspólnie z dochodami małżonka lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz skorzystać z ulg podatkowych, np. ulgi na dzieci, ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej, odliczyć od podatku zapłacone składki zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

W przypadku wyboru jednolitej 19-proc. stawki PIT przedsiębiorca wpłaca zaliczki na podatek (miesięcznie lub kwartalne). Po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do 30 kwietnia roku następnego) składa zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) do właściwego urzędu skarbowego (PIT-36L). Opiekunka straci jednak prawo do rozliczenia z małżonkiem i odliczania ulg podatkowych.

Podstawa prawna
Art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Czy można korzystać z karty podatkowej
Podatniczka zamierza zarejestrować w urzędzie miasta działalność polegającą na świadczeniu usług opieki nad dziećmi. Czy podatek dochodowy od takich usług można płacić w stałej kwocie?

TAK Przy świadczeniu usług w zakresie opieki domowej nad dziećmi (i osobami chorymi) można opłacać podatek w formie karty podatkowej. Stawka podatku uzależniona jest od liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie tych usług miesięcznie. W przypadku gdy jest to do 48 godzin miesięcznie, stawka ta wynosi 1,40 zł za każdą godzinę. Dla liczby godzin powyżej 48 do 96 – 67,20 zł plus 3 zł za każdą godzinę ponad 48. Natomiast jeżeli liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie przekracza 96, stawka podatku wynosi 211,20 zł.

Przy świadczeniu zarówno usług w gospodarstwach domowych, jak i opieki nad dziećmi i osobami starszymi podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy, którzy prowadzą działalność bez zatrudnienia pracowników.
Wysokość podatku w formie karty podatkowej na dany rok ustalana jest decyzją naczelnika urzędu skarbowego. Wysokość podatku nie zależy od wielkości uzyskanego przez podatnika faktycznego przychodu (dochodu) z działalności. Podatnik dla celów podatku dochodowego nie prowadzi ewidencji księgowej. Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki podatnik wpłaca na rachunek lub w kasie urzędu do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do 28 grudnia roku podatkowego.
Wybranie tej formy opodatkowania pozbawia podatnika możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów, jeżeli uzyskają oni inne dochody opodatkowane według skali podatkowej.
Opłacając kartę podatkową, podatnik nie składa zeznania podatkowego, a zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazuje w rocznej deklaracji (PIT-16A). Deklarację tę składa w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej muszą pamiętać o konieczności zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dotyczy to w szczególności zmian, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, tj. liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi.

Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 10, art. 29, art. 31, art. 36 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Magdalena Majkowska
magdalena.majkowska@infor.pl
Strona oglądana: 19855 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.03.2011 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 14.03.2011 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.03.2011 r., godz. 13.49Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.