Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w tym między innymi w zakresie:
• pomocy społecznej,
• polityki prorodzinnej,
• wspierania osób niepełnosprawnych.

Klienci pomocy społecznej żyją często w najtrudniejszych warunkach mieszkaniowych, są słabo wykształceni, kończą edukację na poziomie podstawowej lub zasadniczej, mają ograniczony dostęp do kultury, małe szanse na rynku pracy. Osoby niepełnosprawne stanowią także grupę wewnętrznie zróżnicowaną pod względem stopnia niepełnosprawności, wykształcenia oraz sytuacji na rynku pracy.
Jednostką powołaną z mocy ustawy o pomocy społecznej do wykonywania powiatowych zadań pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie systematycznie przeprowadza wywiady środowiskowe (rodzinne), oraz diagnozuje problemy rodzin osób niepełnosprawnych, dzieci zagrożonych przemocą, przestępczością, uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym. Centrum podejmuje współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Stały monitoring problemów społecznych pozwala rozszerzyć ofertę stosowanych form pomocy, skuteczniej rozwiązywać lub łagodzić skutki określonych problemów społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, działającej na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powołane jest do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sposób zintegrowany realizuje także zadania własne powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową wyodrębnioną ze Starostwa Powiatowego . Centrum zostało powołane na podstawie Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 30/99 z dnia 25 marca 1999r.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy:
• prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
• opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w tym poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
• prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz zorganizowania pomocy w sytuacji kryzysowej,
• zapewnienie opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenia wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie,
• doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
• prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
• pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady karne i rodziny zastępcze,
• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu ( zadanie od 2005r.)
• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
• realizacja innych zadań przewidziana w obowiązujących ustawach w tym planowanie i opracowywanie, sposób zagospodarowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Natomiast zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:
• organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• pomoc uchodźcom w integracji ze społecznością lokalną,
• wsparcie repatriantów w formie wypłaty świadczeń pieniężnych i pomoc w formie pracy socjalnej.

Do innych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należy:
• występowanie do rodziców biologicznych, którzy nie płacą alimentów, o ponoszenie odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych,
• organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
- w ramach PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności do celów nierentownych, orzeczeń o ulgach i uprawnieniach oraz legitymacji osobom niepełnosprawnym . Zespół ten orzeka w sprawach dotyczących nie tylko mieszkańców powiatu grodziskiego, ale i ościennych – pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.
- rehabilitacja społeczna - w skład jej wchodzą: dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania barier funkcjonalnych (architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się) dla osób fizycznych, finansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- dofinansowania zakupu środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych czy leczniczych środków technicznych, mieszczących się w limitach NFZ ,
- rehabilitacja zawodowa – zadania polegają na organizowaniu, przystosowaniu miejsc i stanowisk pracy oraz wypłata refundacji wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych (w zakładach pracy chronionej,
• prowadzi Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinnego.
• szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych.
Strona oglądana: 5356 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.06.2009 r., godz. 17.16
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 24.06.2009 r., godz. 17.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2009 r., godz. 17.37Adam PodemskiEdycja strony
24.06.2009 r., godz. 17.34Adam PodemskiEdycja strony
24.06.2009 r., godz. 17.16Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.