Kiedy rodzic otrzyma dodatek na wyprawkę

EDUKACJA
Rodzice, których dzieci zaczynają naukę w szkole, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników. Rodzina nie powinna jednak osiągać dochodów przekraczających przewidziane kryterium dochodowe, czyli 351 zł. Jest ona również uprawniona do ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego.

Wyprawka szkolna 2010 to specjalny program rządowy, który pomaga rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w ponoszeniu kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i koniecznością zakupu podręczników. W tym roku na szczególną pomoc i wyższe dofinansowanie mogą liczyć rodzice niepełnosprawnych uczniów. Specjalne wsparcie będzie też przyznane dzieciom z terenów, które zostały poszkodowane w wyniku tegorocznych powodzi.

Przykład 1
Dla poszkodowanych będzie przyznany zasiłek powodziowy
Rodzina z trójką dzieci ucierpiała w wyniku powodzi. Chcą skorzystać z zasiłku powodziowego na cele edukacyjne w wysokości 1 tys. zł na każde dziecko. W tym celu rodzice muszą się zgłosić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i przedstawić decyzję gminy o przyznaniu zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł. Nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodach, bo ta pomoc przysługuje bez względu na dochód. Rodzice mogą też ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Wyprawka szkolna 2010.

Niski dochód
Podstawowym warunkiem, który reguluje przyznanie pomocy, jest spełnianie kryterium dochodowego. Wynosi ono 351 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny. Jest to więc to samo kryterium, które uprawnia do świadczeń z pomocy społecznej. Tak jak w ubiegłym roku pomoc mogą też otrzymać uczniowie niespełniający kryterium dochodowego, jeżeli wypełniają warunki określone w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Oznacza to, że wniosek może złożyć rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji z powodu m.in. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego czy bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą nie może być jednak objęte więcej niż 10 proc. ogólnej liczby uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na terenie gminy.

Przykład 2
Dofinansowanie na zakup książek, mimo uzyskania wyższych dochodów
Matka samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Starsze z nich rozpoczyna naukę w II klasie liceum ogólnokształcącego, młodsze w III klasie szkoły podstawowej. Rodzic składa wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników. Dochody wynoszą jednak 500 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny, jest więc przekroczone kryterium dochodowe uprawniające do przyznania dofinansowania. Mimo to pomoc może być przyznana, bo rodzic może otrzymać wsparcie, jeżeli nie spełnia kryterium dochodowego, ale wypełnia przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Matka musi tylko uzasadnić swój wniosek m.in. tym, że jest w trudnej sytuacji materialnej, sama wychowuje dzieci i nie otrzymuje alimentów.

Wysokość pomocy
Wysokość dofinansowania do zakupu książek jest różna i uzależniona od tego, do której klasy będzie uczęszczał uczeń. W tym roku maksymalna pomoc wynosi:
● 170 zł – dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
● 310 zł – dla uczących się w II klasie gimnazjum, którzy rozpoczynają naukę zgodnie z nową podstawą programową.
O wsparcie mogą ubiegać się też uczniowie uczęszczający do szkół artystycznych. W ich przypadku dofinansowanie ma wysokość:
● 170 zł – dla ucznia klasy I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
● 310 zł – dla uczęszczających do klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Należy zauważyć, iż w tym roku program wyprawki szkolnej przewiduje większą pomoc dla uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowanie do zakupu podręczników mogą otrzymać wszyscy ich rodzice niezależnie od osiąganych dochodów. Takie wsparcie należy się na dziecko słabo widzące, niesłyszące, upośledzone w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z tych niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej oraz gdy posiada ono orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość wsparcia wyniesie:
● 170 zł – dla ucznia klas I – III szkoły podstawowej lub klas I – III ogólnokształcącej szkoły I stopnia,
● 200 zł – dla uczęszczających do klas IV – VI szkoły podstawowej, w klasach IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
● 300 zł – na ucznia zasadniczej szkoły zawodowej,
● 310 zł – dla uczących się w klasach I – III gimnazjum, I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, I – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,
● 370 zł – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej), klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego.

Przykład 3
Pomoc finansowa przyznana dla niepełnosprawnego ucznia
Rodzice wychowują dwójkę dzieci. Starsze z nich będzie uczęszczać w tym roku szkolnym do II klasy gimnazjum. Młodsze dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej i ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bo jest niedowidzące. Dochody rodziny wynoszą 700 zł miesięcznie. Rodzina nie spełnia więc kryterium dochodowego uprawniającego do dofinansowania do zakupu podręczników dla starszego dziecka. Może jednak złożyć wniosek o dofinansowanie do podręczników dla młodszego, niepełnosprawnego dziecka, gdyż w tym przypadku pomoc jest przyznawana bez względu na dochody.

Wniosek do dyrektora
Rodzic, aby otrzymać pomoc, powinien złożyć wniosek do dyrektora szkoły, w której uczeń rozpocznie naukę w tym roku szkolnym. Z takim podaniem może wystąpić też opiekun prawny dziecka, rodzic zastępczy lub za ich zgodą inne osoby, np. pracownik socjalny, nauczyciel. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o osiąganych dochodach lub oświadczenie o nich, gdy rodzic prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Gdy rodzina ucznia ma przyznany zasiłek stały lub zasiłek okresowy, może dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z tych świadczeń. Jeżeli dofinansowanie chcą uzyskać rodzice niespełniający kryterium dochodowego, potrzebne jest pisemne uzasadnienie. Natomiast w przypadku uczniów niepełnosprawnych do wniosku trzeba dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Decyzje o przyznaniu pomocy wydaje dyrektor szkoły. Rodzice, aby otrzymać zwrot kosztów, muszą przedstawić dowód zakupu, np. fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Podobnie jak w ubiegłym roku jest też możliwość zakupu podręczników dla grupy uczniów. W tej sytuacji podstawą do wypłaty dofinansowania jest faktura za zbiorczy zakup podręczników i lista uczniów.

Dodatek do zasiłku
Kolejną formą pomocy związaną z rozpoczęciem roku szkolnego jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu. Wynosi on 100 zł i przysługuje rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się, pod warunkiem, że są uprawnieni do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Aby tak było, ich dochody muszą spełniać kryterium dochodowe wynoszące 504 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 583 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Dodatek przysługuje, gdy dziecko rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w szkole podstawowej gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Wniosek o dodatek składa się do końca okresu zasiłkowego, w którym przypada rok szkolny, ale rodzice, którzy są już uprawnieni do zasiłku, nie muszą składać nowego wniosku. Dodatek będzie więc wypłacony z wrześniowym świadczeniem.

Przykład 4
Dodatek do zasiłku rodzinnego po powiększeniu rodziny
Rodzina wychowująca dziecko, które ma siedem lat, ubiegała się o zasiłek rodzinny na obecny okres zasiłkowy, ale z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, które wynosi 504 zł, wsparcie nie zostało im przyznane. W październiku w rodzinie urodzi się drugie dziecko. Podzielenie dochodu przez powiększoną liczbę członków rodziny spowoduje, że będzie on niższy od kryterium. Rodzina złoży więc wniosek o zasiłek i dodatki na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada. Jeżeli gmina przyzna zasiłek na dziecko i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, będzie on wypłacony dopiero we wrześniu 2011 r., bo dodatek jest wypłacany na koniec okresu zasiłkowego.

Dojazd do szkoły
Rodzice uprawnieni do zasiłku mogą też otrzymać dodatek do niego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Pomoc może być przyznana, jeżeli dziecko dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej. Dodatek wynosi wtedy 50 zł miesięcznie. Wyższy dodatek, w wysokości 90 zł jest wypłacany, gdy dziecko mieszka w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub szkoła artystyczna. Dodatek będzie przysługiwać też wtedy, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i mieszka tam, gdzie znajduje się szkoła podstawowa lub gimnazjum. Jest wypłacany przez 10 miesięcy trwania roku szkolnego.

Przepisy nie precyzują, do kiedy trzeba składać wnioski o dofinansowanie. Termin ten jest ustalany indywidualnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Rodzic powinien więc sprawdzić w szkole lub urzędzie, do kiedy o taką pomoc może się ubiegać

Ważne!
Przepisy nie precyzują, do kiedy trzeba składać wnioski o dofinansowanie. Termin ten jest ustalany indywidualnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Rodzic powinien więc sprawdzić w szkole lub urzędzie, do kiedy o taką pomoc może się ubiegać
Michalina Topolewska
michalina.topolewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz.U. nr 95, poz. 612 z późn. zm.). Art. 14 i 15 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Strona oglądana: 5723 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 06.09.2010 r., godz. 16.42
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 06.09.2010 r., godz. 16.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 16.42Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.