Orzecznictwo po 16 r.ż.

Orzeczenia dla osób, które ukończyły 16 rok życia
Stopnie niepełnosprawności


Wg przepisów osobą niepełnosprawną jest osoba która: otrzymała, wydane przez odpowiedni organ orzekający orzeczenie o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności.

Foto
Używane nazewnictwo


Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:
1. znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy albo zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
2. umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy, albo zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych
3. lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:
• odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby
• szkolenia , w tym specjalistycznego
• zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
• uczestnictwa w terapii zajęciowej
• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się ,korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, oraz inne placówki
• konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji
• korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku
3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności

Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - ok. miesiąca

Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia bierze się pod uwagę:
1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności
2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby
3. wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje
4. możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe
5. ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym
6. możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.
Strona oglądana: 16240 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.06.2009 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 01.06.2009 r., godz. 14.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2009 r., godz. 14.52Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.52Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.48Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.38Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.