Pomoc z PFRON

Można się ubiegać o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może wypłacić osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Aby uzyskać taką pomoc, należy złożyć wniosek o refundację za dany miesiąc.

Czy dla refundacji trzeba rozpocząć działalność

Czy refundację składek na ubezpieczenia społeczne mogą otrzymać tylko osoby niepełnosprawne, które podejmują nową działalność gospodarczą?

NIE Przepisy nie przewidują takiego ograniczenia. Z tego względu każda osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która spełnia pozostałe warunki do uzyskania refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze środków PFRON, może otrzymać taką refundację – niezależnie od tego, czy podejmuje nową działalność, czy też kontynuuje działalność dotychczasową. PFRON dokonuje refundacji do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek lub 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej). Aby skorzystać z pomocy, trzeba terminowo opłacać składki w całości.

Podstawa prawna

Art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

Art. 18 ust. 8 i art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Jaka może być forma wykonywanej działalności

Jestem osobą niepełnosprawną. Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Złożyłem do PFRON wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G), ale nie otrzymałem wsparcia. Poinformowano mnie, że taka pomoc przysługuje tylko wnioskodawcom prowadzącym działalność jako osoby fizyczne lub wspólnikom spółek cywilnych. Czy obowiązuje takie ograniczenie?

Refundacja składek ze środków PFRON przysługuje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą. Przepis art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji nie określa form prowadzenia takiej działalności ani nie wskazuje, że wnioskodawcą może być tylko przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcę i artystę, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub jeśli przychody z tej działalności są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych), wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej bądź osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół – na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Należy zatem uznać, że wspólnik spółki jawnej może uzyskać refundację składek z PFRON. Jeśli natomiast – z jakichkolwiek względów – PFRON uzna, że refundacja nie przysługuje, ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie w tej sprawie. W przypadku gdy PFRON nie wydał informacji o ustaleniu zerowej kwoty refundacji, należy go do tego wezwać. Jeżeli zaś wydał taką informację, to – w terminie 14 dni od jej otrzymania – trzeba wystąpić o wydanie decyzji o wysokości refundacji. Przysługuje od niej odwołanie do ministra pracy i polityki społecznej.

Podstawa prawna

Art. 25a ust. 1 pkt 1 i art. 25c ust. 5 i 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

Art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Jak zmienić sposób składania dokumentów

Rejestrując się w PFRON, wypełniłam oświadczenie o wyborze formy składania dokumentów rozliczeniowych. Wybrałam formę elektroniczną i dotychczas składałam wnioski o wypłatę refundacji w tej formie. Obecnie nie mam już jednak takiej możliwości. Czy w tej sytuacji powinnam zaczekać ze złożeniem wniosku, aż będę mogła uczynić to w formie elektronicznej?

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przekazuje wniosek o wypłatę refundacji w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych lub w formie dokumentu pisemnego.

Z wniosku Wn-U-G wynika, że wnioskodawca może obecnie wskazać na bieżąco wybieraną formę składania dokumentów: elektroniczną lub pisemną (należy uzupełnić odpowiednie pole w bloku oświadczeń we wniosku). Oświadczenie to może być różne w każdym miesiącu.

W omawianym przypadku należy zatem złożyć wniosek w formie pisemnej. Autorka listu nie powinna natomiast czekać aż będzie możliwe złożenie wniosku w formie elektronicznej, gdyż konieczne byłoby wówczas wystąpienie także z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji (wniosek Wn-U-G powinien zostać złożony do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne). To z kolei wiązałoby się m.in. z koniecznością uprawdopodobnienia, że uchybienie nastąpiło bez winy wnioskodawczyni.

Podstawa prawna

Art. 25c ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 8, poz. 42).

W jakim terminie można złożyć wniosek

Jako osoba niepełnosprawna prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z tego tytułu z refundacji składek z PFRON. Z reguły opłacam składki na ubezpieczenia społeczne w tym miesiącu, za który są naliczane. Czy mogę także od razu złożyć wniosek Wn-U-G?

Rozwiązanie to jest co do zasady nieprawidłowe. Refundacja przysługuje w odniesieniu do składek za okres, w którym wnioskodawca był osobą niepełnosprawną wykonującą działalność gospodarczą. Z tego względu we wniosku Wn-U-G należy przedstawić dane o stanie faktycznym dotyczącym całego miesiąca (np. trzeba podać liczbę dni prowadzenia działalności w okresie sprawozdawczym). Złożenie wniosku przed upływem tego okresu może budzić wątpliwości co do zgodności przedstawionych danych ze stanem faktycznym (np. 15 stycznia wnioskodawca nie może oświadczyć, że 30 stycznia nadal był osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność). Może to także powodować problemy np. w razie śmierci wnioskodawcy. Z tego względu PFRON powinien w takiej sytuacji wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie i dopiero po ich otrzymaniu zacząć merytoryczne rozpatrywanie wniosku.

Natomiast złożenie wniosku przed upływem okresu sprawozdawczego jest zasadne w razie utraty statusu osoby niepełnosprawnej lub zakończenia działalności w trakcie miesiąca. W takim przypadku można wystąpić z wnioskiem nawet ostatniego dnia, w którym wnioskodawca był jednocześnie osobą niepełnosprawną i wykonywał działalność gospodarczą, pod warunkiem wykazania odpowiednio mniejszej liczby dni w poz. 16 i 17 wniosku Wn-U-G.

Podstawa prawna

Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 8, poz. 42).

Kiedy termin złożenia wniosku ulega wydłużeniu

Czy termin złożenia wniosku Wn-U-G przypadający na sobotę ulega wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego?

Do wydłużania terminów w postępowaniu dotyczącym refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Z tego względu, gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz: Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, a także 25 i 26 grudnia. Za dni ustawowo wolne od pracy nie uznaje się natomiast sobót. W związku z tym w przypadku gdy termin złożenia wniosku o wypłatę refundacji przypada na sobotę, to nie ulega wydłużeniu do najbliższego poniedziałku. Wniosek należy złożyć zatem najpóźniej w sobotę. Natomiast, jeśli termin do złożenia wniosku Wn-U-G przypada w niedzielę, to termin ulega z mocy prawa wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego (do poniedziałku).

Podstawa prawna

Art. 45 ust. 3a i art. 66 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

Art. 57 par. 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Luiza Klimkiewicz
specjalista do spraw pomocy publicznej Lege Artis Konsulting
Strona oglądana: 7015 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 04.03.2010 r., godz. 15.58
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 04.03.2010 r., godz. 15.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2010 r., godz. 15.58Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.