Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Data: 23.02.2022 r., godz. 13.36    908
Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

ministerstwo-rodziny.png (67 KB)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, - pobierz,  realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Rekrutacja prowadzona będzie od 23.02.2022r. Usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego, odnosząc się do zapisów zawartej w dniu 15 lutego 2022r. umowy pomiędzy Powiatem Grodziskim a Wojewodą Mazowieckim.

herb-flaga.png (32 KB)

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

• Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

• Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie powiatu grodziskiego.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu AOON - pobierz
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta - pobierz
 • Klauzula informacyjna – pobierz
 • Klauzula RODO – pobierz                                                                                                                                       

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej:

 • Oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta - pobierz

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności – wydane przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym – pobierz wraz z wydrukiem z Rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością - pobierz

Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 23 lutego 2022 r.

 • bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żydowska 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.   
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi. 

W przypadku, kiedy w treści orzeczenia brak jest symboli potwierdzających utrudnienia związane z mobilnością i komunikacją /oznaczenia : 10-N, lub  05-R, lub 04-O lub 03-L/, a które stanowią o uprawnieniach do przyznania usługi asystenta,  utrudnienia w/w powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim - pobierz

O sposobie rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do Programu, osoba niepełnosprawna zostanie powiadomiona pismem. 

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiat Grodziski uzyskał dofinansowanie to 75 osób, w tym:

 • 10 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • 25 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 25 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 15 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Miesięcznie osobie niepełnosprawnej będzie przysługiwało 30 godzin usług asystenckich do wykorzystania. 

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 22 724 15 70 wew. 25 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).